Notices

Published on: 2020-08-02 14:17:15
Avatar

First Come First Serve Admission | M.Sc. 2076/77

Published on: 2020-07-28 02:22:49
Avatar

Fourth Admission List from Re-Application First | M.Sc. 2076 (Revised)

Published on: 2020-07-24 21:14:18
Avatar

Re-Application (First) Applicant List | M.Sc. 2076

Published on: 2020-07-10 20:34:27
Avatar

First Re-Application Notice + Schedule | M.Sc. 2076

Published on: 2020-07-06 19:54:32
Avatar

Third Admission List (Revised) M.Sc. 2076

Published on: 2020-07-05 23:06:34
Avatar

Third Admission List Published | M.Sc. 2076

Published on: 2020-07-01 07:09:00
Avatar

M.Sc. 2076 Second Admission List (Revised)

Published on: 2020-06-30 18:13:03
Avatar

Second Admission List Published M.Sc. 2076

Published on: 2020-06-24 19:25:07
Avatar

M.Sc. Admission 2076 Resumed (With New Schedule)

Published on: 2020-03-24 10:16:42
Avatar

M.Sc. Admission 2076 Postponded

Published on: 2020-03-19 19:30:45
Avatar

Notice for M.Sc. 2076 Admission

Published on: 2020-03-19 11:19:08
Avatar

Exam Postponed Till Next Notice

Published on: 2020-03-18 14:23:07
Avatar

M.Sc. 2076 First Admission List (Revised)

Published on: 2020-03-17 18:30:12
Avatar

M.Sc. 2076 First Admission List Published

Published on: 2020-03-17 17:54:40
Avatar

M.Sc. Revised Application List

Published on: 2020-03-16 17:30:59
Avatar

M.Sc. 2076 Applicant lists

Published on: 2020-03-06 10:47:09
Avatar

M.Sc. in Land and Water Engineering को भर्ना समबन्धि सुचना

Published on: 2020-02-02 13:18:34
Avatar

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त छात्रवृत्ति बारे

Published on: 2020-01-21 09:43:00
Avatar

शोक विदा सम्बन्धी सुचना

Published on: 2020-01-14 15:26:10
Avatar

पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानको सिलवन्दी दरभाउपत्र अावहान सम्वन्धी सूचना

Published on: 2019-11-17 18:20:49
Avatar

Orientation Program BE/BArch 2076

Published on: 2019-11-05 11:47:15
Avatar

PLC Trainer KIT को दरभाउ अावहान पत्रमा PLCको सट्टामा अन्यथा हुन गएकोमा सच्चाइएको

Published on: 2019-10-23 16:20:52
Avatar

सिलबन्दी दरभाउपत्र अावहान गरिएको सुचना (Electrical)

Published on: 2019-09-11 16:20:01
Avatar

EMIS को लागि सिलबंदी दरभाउ आव्हान गरिएको सुचना

Published on: 2019-07-15 05:31:11
Avatar

EMISको सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आवाहन गरिएको सुचना

Published on: 2019-06-23 14:04:35
Avatar

शैक्षिक उपकरण (Total Station Supply) सम्बन्धी सिलबन्दि बोलपत्र आवाहन गरिएको सुचना

Published on: 2019-05-15 13:49:30
Avatar

भर्याङ्ग तथा चेन गेट खरिद संवन्धी दरभाउ आह्वान गरिएको सुचना

Published on: 2019-05-03 13:14:39
Avatar

Notice about Orientation for M.Sc. 2075

Published on: 2019-04-30 15:27:12
Avatar

सिभिल विभागको लागी Theodolite का लागी सिलबन्दी दरभाउ आव्हान गरिएको सुचना

Published on: 2019-04-26 14:46:41
Avatar

स्नातकोत्तर तह (M.Sc.) 2075 भर्ना सम्बन्धि सूचना ।

Published on: 2019-04-12 18:32:16
Avatar

M.Sc. 2075 First Re-Application Time Extended Notice

Published on: 2019-04-05 09:55:41
Avatar

M.Sc. 2075 First Re-Application Time Extended Notice

Published on: 2019-04-01 06:49:44
Avatar

Notice regarding M.Sc. 2075 First Re-Application

Published on: 2019-03-29 07:09:15
Avatar

M.Sc. 2075 Revised Second Admission List

Published on: 2019-03-27 06:19:25
Avatar

M.Sc. 2075 Second Admission List Published

Published on: 2019-03-24 06:00:26
Avatar

Revised First Admission List for M.Sc. 2075

Published on: 2019-03-22 05:52:33
Avatar

M.Sc. 2075 First Admission list published

Published on: 2019-03-22 00:29:02
Avatar

List of accepted applicant for M.Sc. 2075 Admission

Published on: 2019-03-15 10:35:56
Avatar

Additional Information regarding M.Sc. Admission 2075

Published on: 2019-03-15 06:55:11
Avatar

Schedule for M.Sc. Admission 2075

Published on: 2019-03-15 06:34:21
Avatar

Notice regarding Admission in M.Sc. Land and Water Engineering

Published on: 2019-03-11 01:56:27
Avatar

शौक्षिक उपकरण Supply सम्बन्धी सिलबन्धी बोलपत्र आवहान गरिएको सुचना

Published on: 2019-02-26 03:21:39
Avatar

महिला शाैचालय निमार्ण सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी सूचना

Published on: 2019-02-17 01:05:05
Avatar

Notice about Scholarship

Published on: 2019-02-12 12:04:16
Avatar

Annual Report 2074/075

Published on: 2019-02-12 02:11:44
Avatar

Notice and Application Form about Scholarship

Published on: 2019-01-30 05:41:37
Avatar

इलेक्ट्रिकल विभागको लागि सिलबंदी अाव्हान गरिएको सुचना

Published on: 2019-01-28 02:18:27
Avatar

सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सुचना